Přihlásit se Košík je prázdný

Obchodní podmínky

 • § 664  Pronajímatel přenechává předmět nájmu ve stavu způsobilém k užívání,bez viditelného poškození. Na el. předmětu byla provedena revize dle ČSN 331610 a ČSN 331600.                         
 • Předmět nájmu byl nájemci vyzkoušen.
 • § 665  Nájemce je oprávněn užívat předmět přiměřeně povaze a určení věci a zavazuje se používat k provozu výhradně schválené nástroje, přípravky a pomůcky.
 • § 666  Nájemce není oprávněn dát pronajatý předmět do nájmu  ani je půjčovat jiným osobám.
 • § 667  Nájemce není oprávněn provádět změny ani opravy a úpravy na předmětu nájmu.
 • § 668  Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má pronajímatel provést, a při vrácení předmětu nahlásit veškeré závady, které se během nájmu vyskytly. 
 • Nenahlášením závad přebírá veškerou odpovědnost za škody tímto vzniklé.
 • §670  Nájemce odpovídá po dobu nájemní smlouvy za ztrátu, zničení a je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda, s výjimkou běžného opotřebení vzniklého v souladu s řádným užíváním.
 • § 683  Nájemce se zavazuje, že v případě ztráty, krádeže nebo zničení předmětu nájmu uhradí hodnotu předmětu v plné výši kupní ceny nového předmětu v dané době. V případě poškození vlastní vinou se zavazuje uhradit náklady na opravu.
 • Při zničení zapůjčeného příslušenství je účtována polovina pořizovacích nákladů.
 • Nájemce je povinen při nájmu předmětů zaplatit stanovenou zálohu v hotovosti.
 • Zaplacená záloha  slouží především k úhradě nájemného a dále k nahrazení škody nebo ztráty zaviněné pronajímatelem. 
 • V případě vrácení pronajatého předmětu v pořádku je vrácena záloha v plné výši a pronájem předmětu je splatný v hotovosti v den navrácení předmětu nájmu.
 • Sjednanou dobu nájmu lze prodloužit pouze písemným dodatkem smlouvy, podepsaným oběma stranami. Pokud nedojde k prodloužení smlouvy, končí nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
 • V případě ,že nářadí není vráceno v den nebo hodinu uvedenou v nájemní smlouvě a nedošlo k písemnému prodloužení nájmu,je nevrácení nářadí nahlášeno Policii ČR.
 • Při zapůjčení v sazbě D  dodržujte navrácení do 24 hodin.
 • Při zapůjčení v sazbě V /pátek po 14hod až pondělí do 9hod./ - 1,5x sazba D.
 • Při zapůjčení  v sazbě H- 1 až 4 hod. 1/2 sazby D/nevztahuje se na příslušenství.
 • Při zapůjčení nad 5 dní  sleva 10%,nad 10 dní sleva 15%,nad 20 dní sleva 20%,nad 30dní sleva 30%.
 • Při pronájmu nad 10 dní je nájemce povinen dostavit se každých  11. den ke kontrole nářadí a úhradě nájmu za tyto dny.
 • Reservace nářadí: složení zálohy ve výši nájmu za 24hod.V případě,že není reservace zrušena nejdéle 24hodin předem,záloha není vratná.
 • Pronajaté předměty budou vráceny v den ukončení nájmu s předvedením chodu a v čistém stavu, jinak bude nájemci účtováno čištění.Nájemce je povinnen zajistit si nakládku a vyložení pronajatých strojů z přepravního zařízení půjčovny.
 • Ve smyslu zákona 101/2000Sb.O ochraně osobních údajů tímto nájemce prohlašuje,že tyto údaje poskytl dobrovolně a výslovně souhlasí s tím,že firma Jiří Turek-Půjčovna el.nářadí si veškeré osobní údaje uchovává pouze pro účely obchodních vztahů.


Nájemce potvrzuje svým podpisem že byl seznámen s podmínkami nájemní smlouvy, byl seznámen s obsluhou pronajatého předmětu i s bezpečnostními předpisy pro práci s ním a má pracovníky splňující podmínky dané zvláštními právními předpisy k obsluze pronajatých předmětů. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené provozem pronajatých předmětů.